top of page

Focus op jezelf: Trauma healing Retreat

Scroll down for english


Ze belde met de vraag: ik heb zoveel meegemaakt en ik wil een plek waar ik tot rust kan komen. Ze was aan het zoeken voor een Retreat in het buitenland en dacht aan trauma verwerking. Ze zag zoveel, maar ver reizen vond ze toch niet leuk en in een grote groep zitten ook niet. Ze wilde iets kleins en persoonlijke aandacht. Ze vond mij en boekte een trauma healing retreat. 


Onzeker

21 en ze had haar relatie verbroken na 2 jaar. Het was een narcistische gewelddadige relatie en dit was niet de eerste keer dat ze vertrokken was. Moe, bang en uitgeput kwam ze binnen. Niet in staat om te eten en veel behoefte aan veiligheid en geborgenheid. De vlucht had helaas veel turbulentie, dus toen ze veilig opgehaald werd door mijn collega Patrico en aankwam bij mij kwamen de tranen meteen bij de eerste omhelzing. 


Je bent veilig

Ik vind het belangrijk dat iemand zich thuis voelt en daadwerkelijk rust vindt dus ik vertelde haar dat dit haar aankomst dag is en ze lekker haar rust mag pakken en dit mag ook in bed. Het was een regenachtige dag. Ze pakte de warme douche en kwam op de bank zitten voor een kop thee, een smoothie en een bananen wortel cake. Ze kon geen hap door haar keel krijgen en stapte na de thee in bed. De tranen stroomden en vloeiden. De vermoeidheid zichtbaar. Gelukkig vond ze haar kamer met zee uitzicht erg fijn. De zon scheen in haar kamer en ze kon haar rust pakken door goed te slapen.


Intentie

Haar focus ging naar hem, haar ex, en ze werd gevoed door angst. Haar stresssysteem hoog en ze wist niet wat ze moest doen om zichzelf rustig te krijgen. In de namiddag en avond zaten we samen op de bank met een dekentje en de open haard. Ze vertelde haar verhalen en ik de mijne. Het voelde vertrouwd en warm. De volgende dag begonnen we met intenties voor de week. Ze wilde graag weer eten, rust vinden, met haar emoties omgaan, de relatie verwerken en weer haar eigen kracht voelen ofwel zichzelf zijn. In de rustige yoglessen gebruik ik yogamaterialen die je ondersteunen waardoor je dieper in je gevoel kan zakken. Ze kon diepe rust en veiligheid voelen in een paar fijne ondersteunende yogahoudingen zoals ' ondersteunde childspose op de bolster met een deken om je heen'.

Innerlijke kracht

Met de dagen die volgenden opende ze meer en haar energie kwam terug. Ze begon meer te eten, de zon kwam door en ze kreeg spannend nieuws. Haar zus kon elk moment bevallen en ze dachten het is zo ver. Vals alarm! maar voor haar een opening voor blijheid. Ze zei; 'ik voel me vandaag heel goed'! Ik vroeg wat is er anders dan gister? Ze zei; 'ik denk mijn focus. Mijn zus krijgt een baby en dat maakt me blij. Dit is het enige waar ik nu over na denk'! Ja wauw zei ik! Voel je wat een andere energie dit geeft. 


Ze begreep zo duidelijk dat waar ze haar aandacht op richt dat dat een werkelijkheid is. Ze kreeg een tip van haar zus dat er een mogelijkheid is om een pand te huren voor  

een goede prijs en de afspraak zou vrijdag zijn als ze net terug is. Er kwamen dingen samen en ze fleurde op. Haar focus veranderde en ze voelde haar innerlijke kracht. 


Vrijheid

Ze was blij met haar vrijheid, de keuzes die ze heeft nu ze uit de relatie is en de liefdevolle steun die ze heeft van haar vriendinnen en familie. Haar angst verdween om terug in de relatie te stappen, want ze voelde haar eigen kracht, haar eigen positiviteit, ze voelde liefde voor zichzelf en haar omgeving. 


Ze at weer en werd helemaal blij van de yoga, ademhalingen en geluid maken. We wandelenden samen langs de zee, aten een ijsje en ze was klaar om alles wat haar niet meer diende in de laatste avond in het vuur ritueel te verbranden. Die avond schreef ze van alles op. Ik blijf maar schrijven, zei ze. Dit laat ik allemaal hier en achter me en dit neem ik allemaal mee. 


Eigen center

Deze mooie jonge vrouw wilde haar eigen center weer vinden en ik zag een veerkrachtige, dappere ziel vol leven en avontuur. Zo in ontwikkeling en ook adaptief. Ze heeft een goede stimulerende omgeving nodig, want ze is een stralend licht en hooggevoelig. Hoe mooi was het voor ons beiden om een week samen te zijn in zo’n ontspannen energie en we hadden alle tijd. 

Samen werken

Ze was zo blij dat ze gekomen was en niet alleen ergens op een hotel kamer in een tropisch land tot rust aan het komen was. Samen zijn, in alle rust en ontspanning, eigen ruimte en net even de juiste liefdevolle ondersteuning om weer haar eigen bodem te voelen om met de juiste energie en focus terug naar huis te gaan. Haar beste vriendin was in tranen want die zag opeens haar vriendin weer stralen en blij zijn. Haar tranen waren een bevestiging voor haar om te zien dat, wanneer ze voor zichzelf kiest en in verbinding is met zichzelf, ze de liefde uitstraalt en dat zien anderen. 


Ze heeft yogaspullen besteld online en kan zowel thuis en in haar buurt yogales volgen. Ze heeft een hond waar ze gek op is en had besloten elke dag als ze wakker is meteen te wandelen met de hond, ook al had haar moeder al met de hond gelopen. In haar dagindeling pakt ze rust en ze heeft de tools over het proces waar ze in zit en neemt de tijd om te helen, te verwerken, stil te staan en leuke dingen te doen. Deze jonge vrouw komt er wel. Ze is vast besloten dat dit niet het ergste is wat haar is overkomen en dit zal niet de rest van haar leven haar in de weg staan. Ze is geen slachtoffer, ze is een dapper mens! 


TIP: We hebben de documentaire : The power of the Heart bekeken op Gaia en dit vond ze een mooie aanvullende docu.


Wat een week Retreat wel niet kan doen. Het lijkt kort, maar is intensief en verdiepend om stappen te zetten, antwoorden te krijgen en de rust te vinden die je nodig hebt. 


Dit was een trauma healing retreat. Geboekt bij mijn collega Diana Bergsma van SpiritueleVakantieReizen.NL 


Als jij je eigen retreat wilt boeken mail mij op: contact@maneeshasluyzer.com
Focus on yourself: Trauma healing Retreat


ENGLISH


She called and asked: I have been through so much and I want a place where I can relax. She was looking for a retreat abroad and was thinking about trauma processing. She saw so much, but she didn't like traveling far and neither did she like being in a large group. She wanted something small and personal attention. She found me and booked a trauma healing retreat.

Insecure

21 and she had ended her relationship after 2 years. It was a narcissistic abusive relationship and this wasn't the first time she had left. She came in tired, scared and exhausted. Unable to eat and in great need of safety and security. Unfortunately, the flight had a lot of turbulence, so when she was safely picked up by my colleague Patrico and arrived at my place, the tears came immediately after the first hug.


You are safe

I think it is important that someone feels at home and actually finds peace, so I told her that this is her arrival day and she can get some rest and this is also allowed in bed. It was a rainy day. She took the hot shower and sat on the couch for a cup of tea, a smoothie and a banana carrot cake. She couldn't swallow a bite and went to bed after tea. The tears flowed and flowed. The fatigue visible. Fortunately, she really liked her room with a sea view. The sun shone in her room and she was able to get some rest by sleeping well.


Intention

Her focus was on him, her ex, and she was fueled by fear. Her stress system was high and she didn't know what to do to calm herself down. In the afternoon and evening we sat together on the couch with a blanket and the fireplace. She told her stories and I told mine. It felt familiar and warm. The next day we started with intentions for the week. She wanted to eat again, find peace, deal with her emotions, process the relationship and feel her own strength or be herself again. In the quiet yoga classes I use yoga materials that support you so that you can sink deeper into your feelings. She could feel deep peace and security in some nice supportive yoga postures such as 'supported child pose on the bolster with a blanket around you'.


Inner power

Over the next few days she opened up more and her energy returned. She started eating more, the sun came out and she received exciting news. Her sister could give birth at any moment and they thought the time had come. False alarm! but for her an opening for joy. She said; 'I feel very good today'! I asked what is different from yesterday? She said; 'I think my focus. My sister is having a baby and that makes me happy. This is all I'm thinking about right now'! Yes wow I said! Feel what a different energy this gives.


She understood so clearly that what she focuses her attention on is a reality. She received a tip from her sister that there is an opportunity to rent a property for

a good price and the appointment would be Friday when she just got back. Things came together and she brightened up. Her focus changed and she felt her inner strength.


Freedom

She was happy with her freedom, the choices she has now that she is out of the relationship and the loving support she has from her friends and family. Her fear disappeared to get back into the relationship, because she felt her own strength, her own positivity, she felt love for herself and her environment.

She ate again and was completely happy with the yoga, breathing and making sounds. We walked together by the sea, ate an ice cream and she was ready to ritually burn everything that no longer served her in the fire on the last evening. That evening she wrote down everything. I just keep writing, she said. I leave all this here and behind me and I take all this with me.


Own center

This beautiful young woman wanted to find her own center again and I saw a resilient, brave soul full of life and adventure. So developing and also adaptive. She needs a good stimulating environment, because she is a radiant light and highly sensitive. How beautiful it was for both of us to spend a week together in such a relaxed energy and we had plenty of time.


To collaborate

She was so happy that she had come and was not just relaxing in a hotel room in a tropical country. Being together, in peace and relaxation, with your own space and just the right loving support to feel her own soil again to return home with the right energy and focus. Her best friend was in tears because she suddenly saw her friend beaming and happy again. Her tears were confirmation for her to see that when she chooses herself and is connected to herself, she radiates love and others see that.


She has ordered yoga supplies online and can take yoga classes at home and in her neighborhood. She has a dog that she loves and had decided to walk the dog every day when she wakes up, even though her mother had already walked the dog. In her daily schedule she takes rest and she has the tools for the process she is in and takes the time to heal, process, pause and do fun things. This young woman will get there. She is determined that this is not the worst thing that has happened to her and this will not hold her back for the rest of her life. She is not a victim, she is a brave person!


TIP:

We watched the documentary: The power of the Heart on Gaia and she thought this was a nice additional documentary.


What a week of Retreat can do. It seems short, but it is intensive and in-depth to take steps, get answers and find the peace you need.


This was a trauma healing retreat. Booked with my colleague Diana Bergsma from SpiritualVakantieReizen.NL


If you want to book your own retreat email me on: contact@maneeshasluyzer.com

28 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Positieve Affirmaties voor elke dag

van Louise Hay Je hebt de kracht om jezelf te genezen, en dat moet je weten. We denken vaak dat we hulpeloos zijn, maar dat is niet zo. We hebben altijd de kracht van onze geest. Claim en gebruik bewu

Comments


bottom of page